Start | Kontakt | Svenska | Engelska

Litteraturlista

Böcker

Apelqvist J, Stenström A, (1995). Djupa infektioner i den diabetiska foten. Astra läkemedel, Södertälje. 151 sid.

Bjellrup M, (1994). Ben- och fotsår – diagnos, klinik, terapi. DermEduc, Kävlinge. 119 sid.

Bjellrup M, (1995). Ben- och fotsår: dopplerdiagnostik, DermEduc, Kävlinge. 14 sid.

Ek A-C, Lindgren M, (1997). Boken om trycksår – en kunskapssammanställning. SoS-rapport 1997:7. Socialstyrelsen, Spånga. 80 sid.

Lindholm C, (2002). Sår, Studentlitteratur, Lund. 278 sid.

Lindholm C, Grauers M, (2007). Sårbehandling 2007/2008, Katalog över svenska sårvårdsprodukter, 2007, 3:e rev uppl, Förlagshuset Gothia AB, Växjö. 264 sid.

Idvall, E. (Red.) (2007), Kvalitetsindikatorer för omvårdnad, nr9. Stockholm: Gothia. 168 sid.

Schubert V, (1998). Geriatriskt vårdprogram: trycksår och trycksårsbehandling. Svensk Geriatrisk Förening. Arbetsgruppen Sår och sårbehandling. Mölnlycke Health Care. 33 sid.

Sjöberg F & Östrup L, (2002). Brännskador. Stockholm: Liber.


Kunskapssammanställningar på Nätet

Handbok för hälso- och sjukvård (www.infomedica.se). Sårbehandling, Trycksår.

Internetmedicin (www.internetmedicin.se). Arteriell insufficiens, Venös insufficiens, Bensår - venösa, Diabetesfoten, Diabetesfoten – antibiotikabehandling.

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus - Version för hälso- och sjukvårdspersonal.

SBU Alert (www.sbu.se). Transplantation av odlad hud (Apligraf®) vid venösa bensår.


Tidskrifter

Tidsskriften Sår, ges ut av Taylor & Francis. ISSN: 1653-9591

Tidsskriften Nordisk Geriatrik ges ut av Taylor & Francis i samarbete med Svensk Förening för Geriatrik och Gerontologi. ISSN: 1403-2082.

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation