Start | Kontakt | Svenska | Engelska

Svenskt Sårläkningssällskaps nätverk för Sårvårdsgrupper

För att underlätta kontakter mellan sårvårdsgrupper och bildning av nätverk har Svenskt Sårläkningssällskap sammanställt en lista på grupper bland våra medlemmar som anmält sitt intresse att vara med. Om ni vill bli med i nätverket så anmäl er sårvårdsgrupp till redaktor (at) sarlakning.se. Skicka en kort beskrivning på er verksamhet och vilka ni är samt e-postadress till kontaktperson och adress till eventuell hemsida.

Malmöhus:

Vi är två sjuksköterskor och två undersköterskor i vår grupp på IVA i Malmö. Vi har det samlade ansvaret för utvärdering och sammanställning av nya och gamla sårvårdsprodukter. Vi har tagit upp ett begränsat antal sårvårdsprodukter som passar de sår som uppkommer i vår vård. Vi har även tillgång till digitalkamera som vi använder som komplement till vår sårvårdsjournal.
Kontaktperson:
Mats Hansson
IVA UMAS

Vi är två bröstssjuksköterskor på UMAS i Malmö som arbetar enbart med bröstsjukdomar. Vi sköter omläggningar efter operationer och ibland sårinfektioner. Vi provar hela tiden nya sätt att lägga om såren och utvärderar dessa i liten skala. Vi är tacksamma för nya uppslag och förbättringar.
Kontaktpersoner:
Pia Hanselius
pia.hanselius (at) skane.se
Cecilia Wiking
cecilia.wiking (at) skane.se

Akutenhetens trycksårsgrupp på Universitetssjukhuset i Lund (USiL) startade för några år sedan. Gruppen består av undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor. Alla trycksår som finns eller uppkommer på olika avdelningar registreras. En kvalitetssamordnare sammanställer resultaten som publiceras på vår hemsida. Gruppen träffas fem gånger per år, byter erfarenheter, informerar personalen om profylaktiska åtgärder, om såromläggningsmaterial och arbetar fram utbildningar och vårdprogram.
Kontaktperoner:
Inger Persson, Harriet Ekström

Södermanland:

Sårgruppen vid Nyköpings lasarett består av sex representanter från landsting, kommun och primärvård. Gruppen träffas en gång per månad. Sedan 2002 finns en kvartstjänst som delas mellan två undersköterskor. Arbetet inriktar sig i huvudsak mot utbildning, framtagning av undervisningsmaterial, utvärdering av nya sårbehandlingsprodukter samt upphandling och hantering av olika förband.
Kontaktpersoner:
Mainy Häger, Yvonne Eliasson
G:a administrationsbyggnaden, Lasarettet, 61185 Nyköping
Tel: 0155-245104
styrgrupp.sar (at) dll.se

Stockholm:

Sårvårdsgruppen vid St Görans Sjukhus AB etablerades hösten 1999. Det finns representanter från alla avdelningar, dvs. kirurg, medicin, ortopedi, akutmottagning, IVA och operation. Även hygiensköterskan och sjukhusapoteket finns med. Vi vill främja god sårvård genom att sprida information, utvärdera nya material och samordna bruket av sårprodukter. Informationsmaterial och riktlinjer har publicerats på sjukhusets intranät och finns därmed tillgängligt för alla sjukhusets medarbetare.
Kontaktperson:
Lena Eweman
Kirurgmottagningen, St Görans Sjukhus AB

Sårgruppen vid Danderyds sjukhus AB
har sedan lång tid tillbaka en referensgrupp för sår och sårbehandling. Sårgruppen är ett samarbete mellan DS AB, danderydsgeriatriken och KS infektionsklinik.
Referensgruppen används för inventering av kunskapsbehov inför seminarier och utbildningsinsatser. Gruppen utgör också en referensgrupp när nya förband ska testas och/eller införas. Ur referensgruppen har en arbetande grupp utsetts som närmare arbetar med de förbättringsområden som identifierats. Exempel på sådana arbeten är ett policydokument om bedömning och journalföring av sår, sårkort för några vanligt förekommande sårtyper och en sårutbildning som just påbörjats och som omfattar totalt sex dagar. Denna utbildning består av teoretisk fördjupning och hemuppgifter där den egna arbetsplatsens styrkor och svagheter kartläggs inom ett flertal områden.
Kontaktperson:
Birgitta Klang

Vi är en sårvårdsgrupp på äldreboende, på Högdalens Äldreboende i Stockholm. Äldreboendet består av sjukhemsavdelningar, korttidsboende och demensboende. Vi är 15 deltagare i gruppen och träffas ungefär 6 gånger per år. Vi vill gärna känna att vi utvecklas och blir bättre och därför tror vi att det kan var bra att vara med i nätverket.
Kontaktperson:
Inger Forsman

Halland:

Vår sårgrupp i Halland ingår i Hallands läns landstings läkemedelskommitté. Med kommitténs hjälp har vi i gruppen gett ut terapirekommendationer för bensår och för trycksår. Dessa är åtkomliga ifrån www.lkhalland.org.
Just nu arbetar vi bl.a. med att få fram oberoende patientinformation. Vi har i Halmstad regelbunden sårmottagning med hudläkare, kärlkirurg och infektionsläkare. Vi har också en Diabetesfotmottagning med ortoped, ortopedtekniker, medicinläkare, kärlkirurg och infektionsläkare.
Kontaktperson:
Anita Hallén
Infektionsmottagningen, Länssjukhuset
301 85 Halmstad
Tel: 035-13 16 05, Fax: 035-13 16 29
anita.hallen (at) lthalland.se

Västmanland:

Sårgruppen i Västmanland testar och utvärderar sårprodukter, föreläser för vårdpersonal angående sårtyper och behandlingsåtgärder, inklusive sårprodukter och dokumentation av sår, samt
deltar i företagsinformation om sårprodukter
I dagsläget inventerar vi vilka sårprodukter som används inom landstinget och sedan ska vi försöka revidera vårt "sårprogram". Besök vår hemsida på http://www.ltvastmanland.se
Kontaktperson:
Barbro Gard
Landstinget Västmanland
barbro.gard (at) ltvastmanland.se

Älvsborg:

I södra Älvsborg (mitten Älvsborg och Sjuhäradsbygden - största centralort Borås) har vi inom ramen för projektet Virtuellt Sårcentrum arbetat fram ett lokalt vårdprogram. Vi har ett nätverk av sårhandledare, sjuksköterskor och undersköterskor verksamma inom såväl region som kommun. Vi bedriver fortlöpande utbildning samt har regelbundna informations- och diskussionsträffar.
Kontaktperson:
Ulrika Källman
Tel: 033-435 47 46

Bohuslän/Älvsborg/Dalsland

Inom projekt Vårdsamverkan i FyrBoDal (norra Bohuslän, norra Älvsborg, Dalsland) finns vårdkedjan sår/sårläkning. Syftet är bl.a. att skapa enhetliga rutiner för sårvård hos de tre huvudmännen: länssjukvård, primärvård och kommun. Arbetet leds av en projektledare som till sin hjälp har tio sårintresserade sjuksköterskor från olika verksamhetsområden, två fotterapeuter samt ett kontaktnät med flera sårombud. Arbetet hittills har varit inventering av befintliga rutiner, utarbetande av en gemensam sårvårdshandbok, utbildningsverksamhet för sårombud och övrig personal, verka för ett samlat resursteam för sår alternativt sårcentrum.
Kontaktperson:
Lisbeth Karlsson, projektledare
lisbeth.e.karlsson (at) vgregion.se

Sårgrupp Göteborg Bohus
startade 1995 och vi arbetar i huvudsak inom sjukvården i Göteborg och Södra Bohuslän. Vi arbetar ideellt med utbildning och har ett eget vårdprogram. Vi har årliga sårgruppsmöten och studiedagar. De senaste åren har vi föreläst om samma tema, nämligen trycksår och lokal sårbehandling. Vi har en hemsida.
Kontaktpersoner:
Carita Hansson, ordförande
carita.hansson (at) vgregion.se
Annika Nordström, sekreterare
annika.nordstrom (at) derm.gu.se

Gävleborg:

Sårvårdsgruppen Hudiksvalls sjukhus
Representeras av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och fotvårdsspecialist från sluten vård och primärvård (Landstinget Gävleborg) samt kommunerna (Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig), i norra Hälsingland.
Vårt mål är att vårdkedjan fungerar oavsett om vården ges av kommun eller landsting och att uppnå behandlings- och omvårdnadsvinster för både vårdtagare och vårdgivare.
Kontaktperson:
Lena Jonsson, fotvårdsspecialist
Medicinkliniken, fotvården, Hudiksvalls sjukhus

Örebro:

Sårvårdsgruppen i Örebro län
startade 1996 och gruppen består av representanter från alla specialiteter inom sjukhusen som handlägger sår samt från primärvård och kommun. Arbetet inriktar sig på regelbundna utbildningsinsatser, framtagning av sårvårdsbok på internet samt förbandsrekommendationer. Senaste året har även ett kontaktnät bildats mellan primärvård, kommun och sårvårdsgruppen för att lättare nå fram med information.
Du kan nå vår sårvårdgrupp och konsultera vår sårvårdsbok på internet.
Kontaktperson:
Anna Josefson, hudläkare USÖ, Örebro

Östergötland:

Sårvårdsgrupp om fyra undersköterskor och två sjuksköterskor på lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) i Linköping. Vi har gjort en materialbeskrivning av aktuella sårmaterial där vi betonat vikten av ekonomiskt tänkande vid val av material. Vi har satt upp en tavla i förrådet över förbanden med aktuell prisuppgift/förband. Vi har en sårjournal, en digitalkamera och har utbildat vår personal i sårdokumentation. Kontinuerligt för vi diskussion kring sårproblem.
Kontaktpersoner:
Viktoria Sparv, leg. distriktssköterska
Ann-Cathrin Rydgren, undersköterska
Tel: 013-22 16 10

Finland:

Vi är en sårvårdsgrupp från Jakobstad i Finland.
Vår målsättning med arbetsgruppen är att väcka intresse för sårvård hos våra kollegor, öka samarbetet mellan öppen och sluten vård samt utveckla den interna skolningen. Vi håller oss à jour med nya sårvårdsmaterial och skolningar. Vi utvärderar och dokumenterar sår. TENS-behandlingar och i viss mån ultraljudbehandlingar ger vi åt våra bensårspatienter. Tag gärna kontakt!
Kontaktperson:
Nina Nyqvist
Jakobstadsnejdens HVC, Beda 1
Kållbyvägen 7
686 00 Jakobstad, Finland

© 2013. Svenskt Sårläkningssällskap | Julian Kommunikation